Home > show

Impulse buying 冲动消费

Impulse buying 冲动消费

栏目介绍

A: 我现在好后悔! Wǒ xiàn zài hǎo hòu huǐ! I feel so regret now! B:怎么了? Zěn me le ? For what? A:我最近冲动消费,买了很多没用的东西。 Wǒ zuì jìn chōng dòng xiāo fèi ,mǎi le hěn duō méi yòng de dōng xī 。 For my impulse buying recently, I bought many useless things.

News editors, news anchors, music DJs, and more
×

分享到微信朋友圈:

打开微信,点击底部的“发现”,使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。