Home > show

Pet 宠物

Pet 宠物

栏目介绍

Tóu er ,wǒ yào qǐng jiǎ bàn tiān 。 A: 头儿,我要请假半天。 Boss, I want to ask for half a day's leave. kě yǐ ā ,nǐ zěn me le B: 可以啊,你怎么了? Ok, what is wrong with you? qí shí shì yīn wéi wǒ de gǒu bìng le ,cái bù dé bù qǐng jiǎ A: 其实是因为我的狗病了,才不得不请假。 In fact it is because my dog is ill; I have to ask for a leave.

News editors, news anchors, music DJs, and more
×

分享到微信朋友圈:

打开微信,点击底部的“发现”,使用 “扫一扫” 即可将网页分享到我的朋友圈。